O nás

onas

 

Naša materská škola sa nachádza v centre sídliska Hliny VII. 

 

Sme materská škola s právnou subjektivitou a našim zriaďovateľom je mesto Žilina. 
V septembri 2010 sme otvorili dve nové triedy v Základnej škole na Jarnej 20 v Žiline.
V septembri 2013 sme otvorili ďalšiu- tretiu triedu v elokovaných priestoroch v Základnej škole na Jarnej ulici v Žiline.
Materská škola má v súčasnosti 10 tried, ktoré navštevuje 237 detí vo veku od 3 do 6 rokov.

 
Kolektív tvorí 21 kvalifikovaných učiteliek a 14 zamestnancov, zabezpečujúcich hladkú prevádzku MŠ a plnohodnotnú stravu.
Poteší nás, ak si tu nájdete čo i len jednu informáciu, názor alebo myšlienku, ktorá vám pomôže pri výchove vášho dieťaťa. Veď všetkým nám ide o jedno – o dieťa predškolského veku, ktoré mimoriadne citlivo vníma život v rodine
i v okolitom prostredí. A aby zvládlo všetky náročné životné situácie musí byť na ne náležite pripravené. Veď práve príprava v predškolskom veku dáva základ pre jeho telesný i duševný vývin, za čo sme my, učiteľky MŠ po rodičoch
tie najkompetentnejšie. Plne si túto zodpovednú úlohu uvedomujeme a denne sa ich snažíme obohatiť o užitočné vedomosti, lásku, šťastie, životné hodnoty a ciele.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO