Adaptácia

aktuality

 

Adaptácia

Vstup dieťaťa do materskej školy je veľká zmena v živote dieťaťa i rodiča. Dieťa sa ocitá v novom prostredí, prichádza do kontaktu s novými ľuďmi .Pri zmene známeho domáceho  prostredia, ktoré poskytuje dieťaťu pocit bezpečia, za neznáme prostredie materskej školy sa môžu prejaviť u niektorých deti aj ľahšie formy  psychickej nestability spojené s plačlivosťou  dieťaťa.

Na postupné preklenutie tejto neľahkej etapy v živote dieťaťa a jeho rodiny pamätá aj zákon.  V platnej legislatíve je zadefinovaný presný postup pri adaptácii detí, a to vyhláškou 306/2008 Z .z . o materskej škole v znení neskorších predpisov.

V citovanej vyhláške 306/2008 Z .z . o materskej škole v § 3 ods. 4 sú veľmi konkrétne a podrobne uvádzané podmienky a postupy, ktorými môže materská škola a rodič podstatnou mierou prispieť k ľahšej adaptácii svojho dieťaťa:

„Z dôvodu  ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode  zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas“. Napríklad : prvé tri dni bude mama s dieťaťom v MŠ 1 hodinu a nasledujúce dni už bude dieťa po 1 hodine samé. Ďalšie dni zostane dieťa v škôlke samo 2 hodiny, ale po čase sa zistí, že už to zvládne aj dlhšie, napr. až 4 hodiny. Tento režim môže trvať najviac 3 mesiace. Sú aj deti, ktoré si zvyknú ihneď a žiadny adaptačný proces tam nie je nutný. Takže adaptačný proces je bonus, ktorý môže dieťa a matka využiť v prípade, ak to situácia vyžaduje. Záleží vždy na vzájomnej  dohode medzi riaditeľkou MŠ a matkou dieťaťa.

Osobitná pozornosť je  venovaná  deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto deti môžu byť prijaté  nielen na adaptačný pobyt v trvaní troch mesiacov,  ale aj na diagnostický pobyt , ktorý však  nesmie byť dlhší ako jeden rok.

 

Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy?

Na škôlku treba dieťa primerane pripraviť. S dieťaťom treba často chodiť medzi deti, ukazovať mu škôlkarov, škôlku a motivovať ho k radosti z nej, ktorú dostane ako odmenu za niečo – keď bude veľké, šikovné, bude tam môcť chodiť tiež. Je vhodné prísť sa pozrieť do škôlky, ako sa deti hrajú a prípadne sa pohrali s nimi.

K dobrej adaptácií prispieva naplnená potreba lásky, istoty, bezpečia, na ktorej sa zakladá proces osamostatňovania. Už vo veku dvoch rokov začína mať dieťa aktívny záujem o vrstovníkov, je schopné odbehnúť od matky kvôli svojím záujmom. Osamostatňovanie naplno prebieha v 3-4 roku a schopnosť odpútať sa od matky je vhodné postupne trénovať napr. trávením určitého času s inými osobami napr. zo začiatku so starým rodičom. Pre deti, ktoré sa horšie adaptujú je vhodný individuálny adaptačný program, ktorý sa nastaví na každé dieťa podľa potreby. Adaptácia trvá zväčša 3-4 týždne. V úplných začiatkoch sa odporúča návšteva škôlky na hodinu, 2-3 denne, podľa dieťaťa. Postupne sa počas adaptácie predlžuje čas strávený v materskej škole. Pre uľahčenie prechodu adaptácie si dieťa môže priniesť zo sebou obľúbenú hračku, alebo vec, ktorá mu pripomína domov. Lepšie sa na nové prostredie adaptuje v skupine, v ktorej je ďalšie známe dieťa, prípadne súrodenec.

Medzi najčastejšie prejavy nespokojnosti patrí plač a hnev. Rodičia sa stretávajú každé ráno s tými istými situáciami. Dieťa plače, nechce sa „odlepiť“ od matky, sťažuje sa na bolesti bruška, má zvýšenú agresivitu a iné. Tieto reakcie sa u mnohých detí vyskytujú na začiatku a postupne pominú.

Prvý adaptačný týždeň je pre dieťa orientačný, čo znamená, že sa orientuje v materskej škole, pozoruje deti, aktivity. V druhom týždni sa začína presadzovať, začínajú sa prvé kontakty, dieťa začína komunikovať a v treťom týždni sa zvyčajne dieťa „upokojuje“, je istejšie v prostredí.

Z uvedeného nám vyplýva, že k rýchlejšej a úspešnej adaptácii dieťa potrebuje cítiť podporu, istotu, lásku zo strany rodičov, podporovanie ho v samoobslužných činnostiach i v sociálnej interakcii s inými deťmi, poskytnúť mu odlúčenie, umožniť zoznámenie so škôlkou a pozitívne ho motivovať. Citlivý,  láskavý a odborný prístup zo strany učiteliek, vytvorenie vhodnej atmosféry v samotnej škôlke taktiež prispeje k lepšej adaptácií.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO